siziň işiňizi ýeňilleşdirmek üçin mydama özgertmeleri geçirýäris
89 GÜN ÖŇ
Maglumatlaryň goragyny üpjün etmek üçin iki derejeli gorag

Elektron resminama dolanşygy programma üpjünçiliginde ulanyjy hasaplarynyň goragyny üpjün etmek maksady bilen iki derejeli gorag (2FA) aýratynlygy işlenip taýýarlanyldy. 2FA aýratynlygy – Two Factor Authentication ulanyjydan ulgama girmek üçin diňe agza ady we açar sözi soralman, her gezek ulgama girilen ýagdaýynda bir gezek ulanylýan we 30 sekundyň içinde işleýän 6 belgili kod hem soralýar.

OTP (One Time Password) diýip atlandyrylýan bu kodlar başda ýörite açar bilen ulanyjynyň hasabyna sazlanandan soňra, her 30 sekuntdan täzelenip durýar. OTP kodlaryny generasiýa etmek üçin Android we iOS telefon ulgamlary üçin ýörite programma üpjünçiligi taýýarlanyldy. PlayMarket we AppStoredan “AsmanOky OTP” ady bilen tapyp, öz telefonlaryňyza ýükläp bilersiňiz.

Ulanyjy VeriDocs ulgamyna girenden soňra, “Meniň hasabym” bölümine girýär, “Iki derejeli gorag” düwmesine basýar. Ulanyja 2FA aýratynlygy barada düşündiriş görkezilýär we ýörite SecretKey arkaly generasiýa edilen QR kod görkezilýär. Ulanyjy öz şahsy telefonyna ýüklenen “AsmanOky OTP” programmasynda bu QR kody kamerasy arkaly okadýar. Okadylandan soňra, telefonda 6 belgili sanlar görkezilmäge başlaýar we bular her 30 sekuntdan täzelenýär. Bu diýmek siziň parolyňyz ogurlanan ýagdaýynda hem, bu telefonda görkezýän 6 belgili sany bilmeýänler siziň hasabyňyza girip bilmez.

Bu aýratynlyk “Asman Oky” hojalyk jemgyýeti tarapyndan, geljekdäki taslamalarda hem göz öňünde tutular. Maglumatlaryň goragyny üpjün etmek we üçünji taraplaryň maglumatlary birugsat almagyndan goramak üçin ulgamlaryň döwrebaplaşdyrylmagy we täze aýratynlyklarynyň goşulmagy üstünde işleýäris. Bu aýratynlyk ýakyn wagtda, elektron resminama dolanşygyndan peýdalanýan Ahal welaýatynyň häkimliklerinde we AŞTU ÝGPJ-da hem ulanylmaga beriler.

143 GÜN ÖŇ
VeriDocs programma üpjünçiligi iPad planşetlarynda

Elektron resminama dolanşygy programma üpjünçiliginiň ulanyjylara berýän mümkinçiliklerini has hem artdyrmak ugrunda toparymyz ençeme täzelikleri geçirip durýar. Toparymyz tarapyndan amala aşyrylan soňky täzeligiň netijesinde, mundan beýläk programma üpjünçiligimizi iPad planşetlary arkaly hem ulanmak mümkin. 

Programmany iPad planşetler arkaly ulanmaga başlamak içerki networkyňyza baglanmagyňyz we size berilen IP salgysyna brauzeriňiz arkaly girmegiňiz ýeterlik. 

Programma üpjünçiliginiň bu aýratynlygy Ahal Welaýat Häkimliginiň sargamagy esasynda ýerine ýetirildi. Netijede, iş saparyndaky häkimlik işgärleri, beýleki etraplarda ýa-da welaýat merkezindäki häkimliklerde işde bolan halatynda hem, şol bir içerki networka baglanyp bilýänligi sebäpli özüne iberilen hatlardan we tabşyryklardan habarly bolarlar.

153 GÜN ÖŇ
Gijä gälýan hatlaryň gözegçiligi üçin täze funksiýalar goşuldy

Bu gün programmamyzda täze funskiýa işe girizildi. Mundan beýläk hatlary gijä galdyrmazlyk üçin her bir hatyň seredilmeli wagty giriziler. Hatlaryň görnüşine göra käbir hatlara awtomatiki usulda standart bellenilen möhlet giriziler. Emma, hatyň möhümligine we gyssagyna görä seredilmeli wagty üýtgedilip hem biliner. 

Ulgama girizilen bu täzelikleriň netijesinde her ulanyjy öz hasabyna girip gijä galýan hatlaryň sanawyny aýratyn görüp biler. Şeýle hem, her bir hatyň kimde durandygyny we soňky jogapkär işgäriň kimdigi barada maglumatlar tablisada görkeziler. 

Programma üpjünçiliginiň bu aýratynlygy AŞTU ÝGPJ üçin niýetlenilip, şolaryň sargamagy esasynda ýerine ýetirildi. Elektron resminama dolanşygy programma üpjünçiliginiň gün-günden özgerdilmegi we müşderileriň ýüzlenmeleri boýunça täze aýratynlyklaryň girizilmegi programmanyň gymmatyny has hem artdyrýar.