siziň işiňizi ýeňilleşdirmek üçin mydama özgertmeleri geçirýäris
14 GÜN ÖŇ
VeriDocs hatlary hasaba almak we saýhallamak ulgamyny kämilleşdirdi

Ýerine ýetirilen goşmaça we täzelikleriň çäginde hatlary saýhallamak, ýeňillik bilen tapmak hem-de belgilemek funksiýalaryna täzelikler girizildi.

Mazmun boýunça hatlary tapmak - Hatlar ulgama girizilende haty girizen wezipeli mazmuna degişli maglumaty ýerleşdirip bilýär. Hatyň üstünde işleýän jogapkär hem, girizilen hatyň mazmunyna üýtgeşmeler girizip biler. Elektron resminama dolanşygyň gözleg funksiýasy mundan beýläk diňe hatyň ady, belgisi, senesi, wezipeliniň ady boýunça däl-de, hatyň mazmuny boýunça hem gözlemek funksiýasy goşuldy.

Birmeňzeş belgili hat duýduryjysy - Eger-de hat dürli sebäpler ýa-da säwlikler bilen gaýtadan ozal bar bolan hatyň belgisi bilen ulgama girizilse, ulgam awtomatiki usulda ulgamda şol belgili hatyň barlygyny duýdurýar. Duýduryjy ekran çykanda gaýtalanan belgili hatlaryň sanawyny we hasabatyny görmek mümkin.

Ulgam içindäki hatlaryň herekedi - Täzelikler bilen ulgamyň içine registrasiýa edilen çykyş hatlary alyja giriş hat bolup barýar.

Bölümlere we görnüşlere görä hatlar - Edara-kärhanalaryň islegine görä her bölüme, hat görnüşine, şahamça laýyklykda hatlary belgilemek ulgamy kämilleşdirildi. Islege baglylykda giriş we çykyş hatlary ýörite belgilemek mümkin. Meselem: Arzalar:AR-1 AR-2.. Buýruklar. BU-1 BU-2..

Edara-kärhanalar VeriDocs arkaly içerki iş ýörediş usullaryna we kanunçylyga laýyklykda elektron resminama dolanyşygy bilen bagly dürli üýtgeşmeleri we täzelikleri iň gysga wagtda iş ýüzüne geçirip bilerler.

28 GÜN ÖŇ
VeriDocs ulanyjy rollaryny we rugsatlaryny kämilleşdirdi

Elektron resminama dolanyşygy üpjünçiliginden talap edilýän esasy aýratynlyk hem edara-kärhanalaryň talaplaryna we kanunçylyga laýyklykda dürli üýtgeşmeleriň dowamly girizilmegidir.

VeriDocs bu talaplary birkemsiz berjaý etmek maksatly dürli goşmaçalary we üýtgeşmeleri dowamly öz ulanyjylaryna hödürleýär. Ulanyjylaryň rollaryny we rugsatlaryny has hem kämilleşdirmek üçin ýerine ýetirilen özgertmeler:

Arhiwlemegi çäklendirmek - Hatlar hasaba alynanda, haty arhiwlemek funksiýasyny diňe hatyň ýazylan eýesine ýa-da hata jogapkär işgäre islege görä berkitmek funksiýasy goşuldy.

Deň derejeli işgärlere rugsat - Ulanyjy rugsatlary arkaly, deň derejeli ulanyjylaryň bir-biregiň resminalaryny görmek mümkünçiligi goşuldy.

Hasabaty çäklendirme funksiýasy - Öň ähli resminalaryň jemi boýunça hasabat alynýardy. Täze üýtgeşmeler bilen indi ulanyjynyň rugsady bolan resminalardan hasabat alynar. Ýönekeý ulanyjy bolsa diňe özüne degişli resminalaryň, kanselýar ulanyjy kanselýariýa degişli ähli ulanyjylaryň resminalaryň, admin ulanyjy ähli resminalaryň hasabatyny alyp bilerler.

Ulanyjy mümkinçiliklerini çäklendirmek - Zerurlyk bolan ýagdaýynda, ulanyjylaryň ulgamda rollaryny we rugsatlaryny çäklendirmek mümkin. Aşakdaky mümkinçilikleriň haýsylary ulanyja berilmeli rol we rugsat bolsa sazlamalardan üýtgetmek mümkin. Ulanyjy rol we rugsatlary:

• Giriş hatyny goşup bilmek

• Çykyş hatyny goşup bilmek

• Hasabaty görüp bilmek

• Ulanyjy hereketlerini görüp bilmek

• Ulanyjylary dolandyryp bilmek

• Sazlamalary görüp bilmek

• Bölümleriň, arhiw görnüşleriniň, toparlaryň sazlamalary

• Ulanyjy rollarynyň sazlamalary

• Ähli resminamalary görüp bilmek

• Birmeňzeş roldaky ulanyjylaryň resminamalaryny görüp bilmek

Ulgamdan awtomatiki çykyş - Ulgama ulanyjy girenden soňra, ulgamda hereket etmedigine belli wagt geçende awtomatiki usulda ulgamdan çykarylar. Bu bolsa, kompýuteri öçürmegi ýa-da ulgamdan çykmagy ýadyndan çykaran işgärleriň maglumat howpsuzlygyny goramakda ýardam berer.

Ýerine ýetirilen täzelikler we goşmaçalar ulgama birikdirilen gününden başlap ähli VeriDocs ulanyjylaryna elýeterli edildi.

134 GÜN ÖŇ
Maglumatlaryň goragyny üpjün etmek üçin iki derejeli gorag

Elektron resminama dolanşygy programma üpjünçiliginde ulanyjy hasaplarynyň goragyny üpjün etmek maksady bilen iki derejeli gorag (2FA) aýratynlygy işlenip taýýarlanyldy. 2FA aýratynlygy – Two Factor Authentication ulanyjydan ulgama girmek üçin diňe agza ady we açar sözi soralman, her gezek ulgama girilen ýagdaýynda bir gezek ulanylýan we 30 sekundyň içinde işleýän 6 belgili kod hem soralýar.

OTP (One Time Password) diýip atlandyrylýan bu kodlar başda ýörite açar bilen ulanyjynyň hasabyna sazlanandan soňra, her 30 sekuntdan täzelenip durýar. OTP kodlaryny generasiýa etmek üçin Android we iOS telefon ulgamlary üçin ýörite programma üpjünçiligi taýýarlanyldy. PlayMarket we AppStoredan “AsmanOky OTP” ady bilen tapyp, öz telefonlaryňyza ýükläp bilersiňiz.

Ulanyjy VeriDocs ulgamyna girenden soňra, “Meniň hasabym” bölümine girýär, “Iki derejeli gorag” düwmesine basýar. Ulanyja 2FA aýratynlygy barada düşündiriş görkezilýär we ýörite SecretKey arkaly generasiýa edilen QR kod görkezilýär. Ulanyjy öz şahsy telefonyna ýüklenen “AsmanOky OTP” programmasynda bu QR kody kamerasy arkaly okadýar. Okadylandan soňra, telefonda 6 belgili sanlar görkezilmäge başlaýar we bular her 30 sekuntdan täzelenýär. Bu diýmek siziň parolyňyz ogurlanan ýagdaýynda hem, bu telefonda görkezýän 6 belgili sany bilmeýänler siziň hasabyňyza girip bilmez.

Bu aýratynlyk “Asman Oky” hojalyk jemgyýeti tarapyndan, geljekdäki taslamalarda hem göz öňünde tutular. Maglumatlaryň goragyny üpjün etmek we üçünji taraplaryň maglumatlary birugsat almagyndan goramak üçin ulgamlaryň döwrebaplaşdyrylmagy we täze aýratynlyklarynyň goşulmagy üstünde işleýäris. Bu aýratynlyk ýakyn wagtda, elektron resminama dolanşygyndan peýdalanýan Ahal welaýatynyň häkimliklerinde we AŞTU ÝGPJ-da hem ulanylmaga beriler.

188 GÜN ÖŇ
VeriDocs programma üpjünçiligi iPad planşetlarynda

Elektron resminama dolanşygy programma üpjünçiliginiň ulanyjylara berýän mümkinçiliklerini has hem artdyrmak ugrunda toparymyz ençeme täzelikleri geçirip durýar. Toparymyz tarapyndan amala aşyrylan soňky täzeligiň netijesinde, mundan beýläk programma üpjünçiligimizi iPad planşetlary arkaly hem ulanmak mümkin. 

Programmany iPad planşetler arkaly ulanmaga başlamak içerki networkyňyza baglanmagyňyz we size berilen IP salgysyna brauzeriňiz arkaly girmegiňiz ýeterlik. 

Programma üpjünçiliginiň bu aýratynlygy Ahal Welaýat Häkimliginiň sargamagy esasynda ýerine ýetirildi. Netijede, iş saparyndaky häkimlik işgärleri, beýleki etraplarda ýa-da welaýat merkezindäki häkimliklerde işde bolan halatynda hem, şol bir içerki networka baglanyp bilýänligi sebäpli özüne iberilen hatlardan we tabşyryklardan habarly bolarlar.

198 GÜN ÖŇ
Gijä gälýan hatlaryň gözegçiligi üçin täze funksiýalar goşuldy

Bu gün programmamyzda täze funskiýa işe girizildi. Mundan beýläk hatlary gijä galdyrmazlyk üçin her bir hatyň seredilmeli wagty giriziler. Hatlaryň görnüşine göra käbir hatlara awtomatiki usulda standart bellenilen möhlet giriziler. Emma, hatyň möhümligine we gyssagyna görä seredilmeli wagty üýtgedilip hem biliner. 

Ulgama girizilen bu täzelikleriň netijesinde her ulanyjy öz hasabyna girip gijä galýan hatlaryň sanawyny aýratyn görüp biler. Şeýle hem, her bir hatyň kimde durandygyny we soňky jogapkär işgäriň kimdigi barada maglumatlar tablisada görkeziler. 

Programma üpjünçiliginiň bu aýratynlygy AŞTU ÝGPJ üçin niýetlenilip, şolaryň sargamagy esasynda ýerine ýetirildi. Elektron resminama dolanşygy programma üpjünçiliginiň gün-günden özgerdilmegi we müşderileriň ýüzlenmeleri boýunça täze aýratynlyklaryň girizilmegi programmanyň gymmatyny has hem artdyrýar.