öz hakyky ulanyjy sanyňyza görä lisenziýa bilen üpjün ederis
ulanyjy nyrhnamasy
programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryna görä we aktiw ulanyjy hasaplaryna görä ömürlik lizensiýa görnüşinde hasaplanýar
50
100
500
1000
1500
2000
2500
3000